Slovar obihodnogo russkogo yazyika Moskovskoy Rusi XVI–XVII vv. Vyip. 2. V-Vop
300 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 10: Zaglaski–Zarosit
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 21: Negorazdyiy–Obviva
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 27: Pechechki–Podelyivat
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 28: Podel–Pokoroche
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 2: Ba–Blaznitsya
280 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 31: Pochestno–Prisut
202 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 33: Protka–Razluka
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 34: Razlukane–Revenka
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 35: Revet–Ryaschik
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 37. Svyato–Skimyaga
264 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 39: Smetushka–Sopochit
330 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 3: Blaznitsya–Byatushka
280 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 40: Sopochka–Ssuvorit
367 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 41: Ssuvorotitsya–Strigchis
432 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 45. Tranbovat–Tyicha
840 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 49. Ushivalnik-Haryatyiy
990 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 50. Has-Hoglok. 2018.
515 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 6: Vyirostok–Gon
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 7: Gona–Depet
302 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 8: Der–Erepenitsya
280 rub.
More
Slovar russkih narodnyih govorov. Vyip. 9: Erepenya–Zaglazetsya
302 rub.
More
Slovar russkih pisateley XVIII veka. Vyipusk 3. R–YA
529 rub.
More
Slovar russkogo yazyika XI-XVII vv. Vyip. 27: (Spasy–Staritsyiny)
91 rub.
More